Privacy

inTin,

gevestigd aan

Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht,

030 253 4700

De functionaris voor gegevensbescherming bij de Universiteit Utrecht is te bereiken via www.uu.nl/fg.

Persoonsgegevens die wij verwerken
inTin verwerkt uw persoonsgegevens die alleen u zelf middels het contactformulier aan ons verstrekt, bestaande uit:

  • Voor- en achternaam
  •  E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door ze ongevraagd op te geven in het Message-veld van ons online Contactformulier, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen anders dan vragen die geïnteresseerden hebben over het inTin onderzoek dat op de website beschreven wordt. Aangegeven contactgegevens worden alleen opgeslagen om geïnteresseerden antwoord te kunnen geven op vragen of van meer informatie te voorzien over ons onderzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
inTin verwerkt uw persoonsgegevens om desgevraagd contact met u op te kunnen nemen.

De toestemming van verwerking/opslag van eerder vermelde persoonsgegevens kan op elk moment ingetrokken worden.

U kunt daartoe contact met ons opnemen via intin@uu.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

inTin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met de volgende bewaartermijnen :

Persoonsgegevens Bewaartermijn Waarom
Naam 1 maand Om op uw verzoek contact op te kunnen nemen.
E-mailadres 1 maand Om op uw verzoek contact op te kunnen nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
inTin verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
inTin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Dus waarbij geen persoonsgegevens opgeslagen/verwerkt worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door inTin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, dus binnen de bewaartermijn,  in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar intin@uu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit kopie paspoort wordt direct na inzage verwijderd. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

inTin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
inTin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met intin@uu.nl