Privacy Policy inTin

inTin,

gevestigd aan

Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht,

030 253 4700

De functionaris voor gegevensbescherming bij de Universiteit Utrecht is te bereiken via www.uu.nl/fg.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De app inTin slaat alleen op wat de gebruiker zelf invult, het tijdstip waarop deze persoon dat doet, en het telefoontype waarop de app gebruikt wordt; de app verzamelt géén verdere gegevens over contacten, berichten, locatie, apps- of internetgebruik.

In de app wordt niet gevraagd naar adres- of contactgegevens. Namen worden enkel opgeslagen wanneer de gebruiker ervoor kiest deze in de app te zetten, en hoeven niet volledig te zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

inTin vraagt niet naar bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (godsdienst, gezondheid of strafrechtelijk verleden).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
inTin verwerkt uw persoonsgegevens ten bate van wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht. Alles wat in inTin wordt ingevuld, wordt alléén gebruikt voor dit onderzoek. Alleen de onderzoekers kunnen gegevens uit de app inzien.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is verleend door de gebruiker van de app middels een informed consent. De toestemming van verwerking/opslag van eerder vermelde persoonsgegevens kan op elk moment ingetrokken worden.

U kunt daartoe contact met ons opnemen via intin@uu.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

inTin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een bewaartermijn van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
inTin verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door inTin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, dus binnen de bewaartermijn,  in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar intin@uu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit kopie paspoort wordt direct na inzage verwijderd. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

inTin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
inTin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met intin@uu.nl